Szakterületek

Szakmai tapasztalatok

Stabil és megbízható gyakorlat

a./ a polgári jog területén
-a gazdasági életben és magánszférában felmerülő szerződések (pl. adásvétel, lízing, bérlet, vállalkozás, kereskedelmi képviselet, vagyonjogi megállapodás stb.)
-kártérítési jog (különösen személyiségi jog megsértése vagy egészségkárosodás miatti nem vagyoni kárigények, állami szervek és különösen rendvédelmi szervek által okozott károk miatti személyiségi perek jogsértés megállapítása, elégtétel adása, kártérítés illetve sérelem díj érvényesítése érdekében.  )
-szabadalmi és védjegyjog,
-ingatlanjog (különösen új építésű lakásprojektek és egyéb ingatlanfejlesztések teljes jogi kiszolgálása, társasház alapítás, telekalakítás, ingatlannal kapcsolatos minden polgári jogi ügylet)
-közhasznú vagy hagyományos egyesület, illetve alapítvány alapítása, képviselete
-öröklési jog ( végrendeletek, hagyatéki ügyek )
-családi jog ( vagyonmegosztási ügyek )
-előzetes letartóztatás, házi őrizet és szabálysértési ügyek kapcsán elszenvedett szabadság korlátozás miatti kártalanítási ügyek

b./ a gazdasági jog területén 
-a társasági jog (bt, kkt, kft, zrt, nonprofit társaság alapítás, alapító okirat módosítás, tőkefelemelés és -leszállítás, kizárás, üzletrész árverezés , átalakulások ) és cégjog ( alapítási és változásbejegyzési eljárások )

-gazdasági társaságok működésével kapcsolatos teljes körű, minden jogterületet érintő ügyek ellátása egyedi megállapodás illetve tartós megbízás keretein belül, különösen szerződések kidolgozása, véleményezése, módosítása, szerződések teljesítésével kapcsolatos tanácsadás és jogviták intézése, törekedve az ügyek egyezségkötéssel történő lezárására, munkajogi ügyek teljes körű ellátása ( munkaszerződések és egyéb munkaviszonyra vonatkozó okiratok elkészítése, munkaügyi jogvitákban képviselet ), közigazgatási szervekkel kapcsolatos jogi ügyek intézése,

-biztosítási ügyek
-távközlési jogi ügyek

c./büntető és szabálysértési jog területén
-védelem ellátása büntető ügyekben, különösen közrend elleni bűncselekmények, gazdasági bűncselekmények, személy elleni bűncselekmények , szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmények, állam elleni bűncselekmények
-védelem ellátása szabálysértési ügyekben, különösen emberi méltóság, személyi szabadság és közrend elleni szabálysértések
-sértetti képviselet büntető és szabálysértési ügyekben

d./nemzetközi és EU jog
-kártérítési ügyek képviselete az Emberi Jogok  Európai Bírósága ( székhely: Strasbourg ) előtt, különösen a bírósági eljárások elhúzódása, tisztességes eljárás követelményeinek megsértése,  védelemhez fűződő jog sérelme, személyes szabadság illetve alapvető politikai szabadság jogok korlátozása miatti ügyek
-nemzetközi magánjogi ügyek, különösen biztosítási ügyek, hagyatéki ügyek, nemzetközi elemet tartalmazó szerződéses jogviszonyok

e./ a polgári eljárásjog területén 
-gazdasági perek
-kártérítési perek
-alkotmányjogi panaszos eljárások
-közigazgatási perek
-fizetési meghagyásos eljárás,
-végrehajtási, felszámolási és csődeljárás

Alapvetően egyezséggel törekszem lezárni a jogvitákat, egyezségkötésre kiemelkedő arányban sor is kerül a részvételemmel folyó jogvitás ügyekben.

A legtöbb jogvitás ügyben érdemes és ajánlott megfontolni az ésszerű keretek közötti egyezségkötés lehetőségét , tekintettel arra, hogy a rendes bíróságok előtti peres eljárások időtartama – ha fellebbezésre is sor kerül – Budapesten átlagosan eléri a két évet. Az elhúzódó per végére pedig az esetek jelentős részében a keresetnek megfelelően marasztalt alperes – kihasználva az időt – a tartozás fedezetét biztosító vagyonát részben vagy teljes egészében elvonhatja, így végső soron az adott esetben teljesen jogos és megalapozott követeléssel fellépő felperes a végrehajtás során képtelen behajtani a követelését, amely persze időközben jelentősen felduzzad a peres eljárás és végrehajtás nem elhanyagolható költségeivel.

Természetesen vannak olyan esetek, amikor a tiszta és egyértelmű jogalap, illetve stabilan fizetőképes kötelezett esetén nem mindig érdemes a jogos követelésből akár csak egy csekély részt is elengedni, de a jogvitás ügyek többségében mégis sokkal kifizetődőbb egy ésszerű perelhárító vagy perbeli egyezség megkötése. Minden esetben alaposan kell mérlegelni az összes körülményt, mielőtt bírósági igényérvényesítésre kerül sor.

f./a közigazgatási jog területén
-ingatlan-nyilvántartási eljárások
-adóhatósági eljárások
-illetékügyek
-építéshatósági ügyek
-kisajátítási ügyek

g./ a munkajog területén
-munkaviszonnyal kapcsolatos jogi ügyek megoldása
-munkaügyi jogviták