GYŐZÖTT A JOG ÉS AZ IGAZSÁG

GYŐZÖTT A JOG ÉS AZ IGAZSÁG
A tavaly decemberi gesztenyéskerti tüntetés ügyében a bíróság elmarasztalta a BFRK-t
A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2004. június 9-én meghozott ítéletében jogellenesnek nyilvánította a LELKIISMERET ’88 CSOPORT által 2003. december 1-én, a budapesti Gesztenyéskertben tartott tüntetés rendőri feloszlatását. Mint emlékezetes a rendezvény célja az volt, hogy tiltakozást fejezzenek ki a Medgyessy Péter és a román kormányfő egy évvel korábbi, nemzeti érzületet sértő koccintása miatt.

A LELKIISMERET ’88 CSOPORT általam képviselt vezetője keresetének teljes egészében helyt adó nem jogerős ítélet indokolásában a bíróság kimondta, hogy a BRFK a gyülekezési törvénybe ütköző módon járt el. A LELKIISMERET ’88 CSOPORT az első bejelentése nyomán született rendőrségi tiltást követően 2003. november 28-án újabb három tüntetésre vonatkozó bejelentést tett, amelyeket a BRFK határozattal nem tiltott be, ezért az ezek a rendezvények megtarthatóak lettek volna.

Ezek az újabb bejelentések a hely, az idő és létszám tekintetében jelentősen eltértek a megtiltott rendezvénytől. Erre a BRFK közbiztonsági rendőrkapitány-helyettese 2003. november 30-án kelt levélben azt közölte a bejelentővel, hogy szerinte ezek a bejelentések három részre bontva ugyanazon rendezvényre vonatkoznak, mivel azok célja és napirendje megegyezik, valamint az időpont, a helyszín, az útvonal folytatólagosan követik egymást, így a bejelentett rendezvényekkel kapcsolatos és a gyülekezési jog korlátozására okot adó körülmények egymástól nem vizsgálhatók elkülönítetten. A BRFK azt az álláspontját is kifejtette ezen levélben, hogy a bejelentések a jogerős bírósági végzésben foglalt helyszínre és útvonalra és időre vonatkoznak, ezért a rendezvények nem tarthatók meg, ezért a bejelentés tudomásulvételére nincs mód, azonban alakszerű megtiltó határozatokat nem hozott. Erre mondta azt most a bírósági ítélet, hogy ez a rendőri levél nem pótolhatta a határozatokat, egy államhatalmi szerv egy előterjesztett kérelemre nem teheti meg, hogy azt önkényesen fiókba rakja és még jogorvoslatot sem biztosít a döntése ellen.

Ezt követően 2003. december 1-én 19.30 óra kezdettel Lelkiismeret ’88 Csoport megkezdte az első rendezvényét. A helyszínen kb. 78-80 ember gyűlt össze, akik részt kívántak venni a bejelentett és alakszerű határozattal meg nem tiltott rendezvényen.

Amikor Kocsis Imre Lelkiismeret ’88 Csoport vezetője megérkezett a helyszínre ezen időpontban, és amikor kiszállt autójából, őt azonnal rendőrök vették körül, köztük Mittó Gábor alezredes, a helyszínbiztosítási parancsnok-helyettes is, akik közölték vele, hogy a rendezvényt a bíróság betiltotta, és ezért a rendezvényt nem tarthatja meg. Kocsis Imre erre tájékoztatta, Mittó Gábor alezredest, meg is mutatta az új bejelentéseket és kérte az intézkedő parancsnokhelyettest, hogy mutasson számára olyan alakszerű rendőrségi határozatot, amely ezen három rendezvény megtartását tiltja meg a bejelentett időben, vagy a bejelentett helyszínen.

Miután ilyen határozatokat nem tudott alperes képviselője mutatni, ezért felperes és a jelenlevők megkezdték az első rendezvény megtartását. A bírósági ítélet is megerősítette, hogy a helyszínen megjelent személyek békés magatartást tanúsítottak, fegyvert, illetve élet és testi épség veszélyeztetésére alkalmas eszköz náluk nem volt, a náluk lévő fáklyák a rendezvénnyel kapcsolatosan kerültek felhasználásra, rendeltetésszerű módon. A rendezvény résztvevőinek magatartása közbiztonságot, közrendet, köznyugalmat semmilyen formában nem sértette, a rendezvény keretében tartozó és a szólásszabadság keretébe férő beszélgetések, jelszavak hangoztak el, illetve énekeltek.

A időközben ekkor már rendkívül nagy erőkkel felvonult alperes a Készenléti Rendőrség egységeit, és lovasrendőröket, illetve kutyás rendőröket is mozgósítva körbe kerítette a rendezvény résztvevőit, majd pedig az ismert körülmények között feloszlatta a tüntetést és 51 személy előállításra került.

Ezen időpontra már az első bejelentés megtiltásának okául szolgáló közlekedés aránytalan sérelme jelentős mértékben megvalósult, de éppen a rendőrség intézkedései miatt, mivel a Hegyalja úton közlekedő buszokat az Alkotás útnál elterelték, lényegében a BAH csomópont teljes forgalmát, és ezáltal Buda forgalmát teljes mértékben megbénították.

Amint emlékezetes Kocsis Imrével szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tett a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 142. § (1) bekezdés b./ és c/ pontjában rögzített rendzavarás alakzatainak megvalósítása miatt. A szabálysértés eljárás gyorsított eljárásban, bíróság előállítás útján valósult meg, tekintettel arra, hogy a vezetőt 2003. december 2-án hajnali egy órakor szabálysértési őrizetbe vették. A szabálysértési tárgyalásra 2003. december 3-án került sor, ennek végén a Budai Központi Kerületi Bíróság végzésében megállapította ugyan a rendzavarás szabálysértésének elkövetését, azonban csupán figyelmeztetés intézkedést alkalmazott Kocsis Imrével szemben. Ezt a döntést a fellebbezés nyomán eljáró Fővárosi Bíróság is helyben hagyta.

A most született ítélet indokolása során a bíróság arra is kitért, hogy a szabálysértési ügyben megengedhetetlen módon és minden ténybeli és jogi alap nélkül állapította meg a szabálysértési bíróság azt, hogy tüntetés megtartása jogellenes volt és ezért jogszerű volt a rendőröknek a helyszín elhagyására vonatkozó felhívása. Az indokolás elmarasztaló megállapítást tett a szabálysértési eljárásban meghallgatott, intézkedéseket irányító rendőrtisztekre, amikor úgy fogalmazott, hogy feladatukat és a jogszabályokat nem ismerve nyilatkoztak arról, hogy egy gyülekezési törvény hatály alá eső rendezvényt mikor lehet feloszlatni. A rendőrtisztek ugyanis azt a véleményüket fejtették ki, hogy már pusztán azért is feloszlatható egy tüntetés, ha többen jelennek meg, mint ahány fő résztvevőt a bejelentés tartalmaz. Erre természetesen nincs jogszabályi lehetőség, amint azt a bírósági ítélet is kimondta.

A bíróság kiemelte, hogy a rendőrség az egyik legfontosabb demokratikus alapjogot megsértve törekedett a rendezvény minden áron történő meghiúsítására és minden jogi alapot nélkülöztek a résztvevőkkel szemben alkalmazott rendőri intézkedések, hiszen a tüntetők jogszerűen voltak jelen.

A bírósági ítélet indokolása során az is elhangzott, hogy a bejelentés rendőrségi elbírálása során a bejelentett létszámból kell kiindulni, nem lehet vélelmezni azt, hogy úgyis sokkal többen lesznek és erre tekintettel megtiltani egy rendezvény megtartását.

Tudomásul szolgál, hogy a jogellenesen feloszlatott tüntetés résztvevői ellen éppen a közeli napokban kívánják lefolytatni a rendzavarás miatti szabálysértési eljárásokat. A most született nem jogerős ítélet alapján velük szemben azonnal meg kellene szüntetni az eljárást, mert amint azt az ítélet megállapította a rendezvényen semmilyen rendbontás nem történt és azt a rendőrség képviselője sem vitatta, hogy a feloszlatás alapja nem a jelenlevők magatartása volt.

Sajnálatos, hogy a rendőri szervek rövid időn belül immár sokadszor sértették meg a magyar polgárok gyülekezési és személyes szabadságát. Legutóbb 2004. május 23-án, mint ismeretes a LELKIISMERET ’88 CSOPORT Erzsébet térre meghirdetett rendezvényét egy már nem hatályos jogszabályhely alapján, a közlekedés rendjének aránytalan sérelmére hivatkozva tiltotta meg a BRFK. 2004. május 1-től ugyanis a gyülekezési törvény módosult és a közlekedés rendjének aránytalan sérelme már nem lehet megtiltási ok, csak, ha a közlekedés más útvonalon nem oldható meg. Ez a módosítás a tüntetések megtiltásának lehetőségeit sokkal szűkebbre vonja, de erről a lényeges joszabályváltozásról a hatálybalépést követő majdnem egy hónappal sem tudott a budapesti rendőrfőkapitány.

Az Erzsébet téren előállított, majd ott őrizetbe vett vezető, Kocsis Imre ellen a bíróság utóbb az eljárást megszüntette szabálysértés hiányában, a többi eljárás alá vont személlyel szemben még folyamatban vannak az eljárások, de az egyik személlyel szemben első fokon már 10 nap elzárást is kiszabtak, tehát a tét komoly.

A LELKIISMERET ’88 CSOPORT már be is jelentette, hogy a most született BRFK-t elmarasztaló ítélet jogerőre emelkedését követően hivatali visszaélés, gyülekezési szabadság megsértése és a jelentős közpénz jogellenes rendőri intézkedésre való elherdálása okán hanyag kezelés bűncselekményeinek megalapozott gyanúja miatt feljelentést fog tenni a tüntetés feloszlatására parancsot adó rendőri vezetőkkel szemben.

A döntésnek a fentin kívül több tekintetben is jelentős kihatása lehet. A politikai következmények levonása és érvényesítése a közélet szereplőinek és a polgárok dolga. Az ítélet jogerőre emelkedése esetén a legközvetlenebb joghatás azonban az kell legyen, hogy hatályon kívül kell helyezni a Kocsis Imrével szemben, mint a jogellenesen feloszlatott, tehát jogszerű tüntetés szervezése okán, gyülekezési joggal való visszaélés szabálysértése miatt a még most is folyó szabálysértési eljárásban született, 80.000,- Ft pénzbírságról szóló rendőrségi döntést, továbbá a lefoglalt zászlókat (köztük azt a magyar zászlót is, amelyre az intézkedő rendőrök autóval hajtottak rá megsértve nemzeti jelképünket, emiatt egyébként büntetőeljárás van folyamatban) és transzparenseket vissza kell adni. Továbbá a rendzavarás szabálysértésének elkövetését megállapító tavalyi bírósági végzéssel szemben perújítást fog Kocsis Imre előterjeszteni.

A helyszínen előállított további 50 személlyel szembeni eljárásokat is meg kell szüntetni, mivel az ítélet kimondta, hogy senki nem tanúsított kihívóan közösségellenes, garázda magatartást, tehát szabálysértést senki nem követett el. A Lelkiismeret ’88 Csoport saját honlapján (http://lelkiismeretcsoport.inforum.hu) a világhálón a meghurcolt személyek számára a hasznos segítséget jelentő tanácsokat és sürgősen benyújtandó beadvány mintát tett közzé, kérve egyúttal jelentkezésüket, mert később a jogtalan eljárások miatt kártérítést kíván érvényesíteni.

A fentiek azt igazolják, hogy a jog eszközével megfordítható a legreménytelenebb helyzet is, a bíróságok pedig valóban független és önálló hatalmi ágként jelentik a jogállamiság védőbástyáit.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd

 

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!